Про отримання дозволу на виконання будівельних робіт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 квітня 2011 р. N 466
                               Київ

                     Деякі питання виконання
                 підготовчих і будівельних робіт
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Порядок виконання підготовчих робіт;

     Порядок виконання будівельних робіт;

     перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання
повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

     2. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

     3. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади
привести  власні  нормативно-правові  акти  у відповідність з цією
постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 466

                             ПОРЯДОК
                   виконання підготовчих робіт
 

     1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.

     Підготовчі роботи - роботи з  підготовки  земельної  ділянки,
влаштування   огородження   будівельного  майданчика  та  знесення
будівель  і  споруд,  порушення  елементів  благоустрою  в   межах
відведеної  земельної  ділянки під забудову,  вишукувальні роботи,
роботи із спорудження тимчасових виробничих та  побутових  споруд,
необхідних   для   організації   і   обслуговування   будівництва,
улаштування під'їзних шляхів,  складування будівельних матеріалів,
підведення  тимчасових  інженерних  мереж,  а  також  з  винесення
інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

     2. Підготовчі роботи  можуть  виконуватися  замовником  після
отримання документа,  що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання
Державній     архітектурно-будівельній     інспекції     або    її
територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок
виконання  підготовчих  робіт,  крім винесення інженерних мереж та
видалення  зелених   насаджень,   або   отримання   зареєстрованої
декларації про початок виконання підготовчих робіт.

     Виконання підготовчих  робіт  у межах будівельного майданчика
не потребує отримання замовником  та  генеральним  підрядником  чи
підрядником інших документів дозвільного характеру.

     3. Підготовчі   роботи   з   винесення  інженерних  мереж  та
видалення зелених  насаджень  можуть  виконуватися  замовником  за
наявності   зареєстрованої   декларації   про   початок  виконання
будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

     4. Контроль  за  виконанням  підготовчих  робіт  здійснюється
Інспекцією.

       Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

     5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім
винесення  інженерних  мереж  та  видалення   зелених   насаджень,
готується  замовником  за  формою згідно з додатком 1 та подається
замовником (його уповноваженою особою) особисто  або  надсилається
рекомендованим  листом  з  описом вкладення не пізніше ніж за один
календарний  день  до  початку  виконання  підготовчих  робіт   до
Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

     У разі  коли  право  на  будівництво  об'єкта передано іншому
замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника  (якщо
підготовчі  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) або
осіб,  відповідальних  за  проведення  авторського  і   технічного
нагляду,   чи   відповідальних  за  виконання  підготовчих  робіт,
замовник  протягом  трьох  робочих   днів   подає   до   Інспекції
повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

     Виконання підготовчих  робіт  без  подання  повідомлення  про
зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт  не  може
продовжуватися.

     6. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня
подання  до   Інспекції   повідомлення   про   початок   виконання
підготовчих  робіт  письмово  поінформувати  про  це також місцеву
держадміністрацію   або   орган   місцевого   самоврядування    за
місцезнаходженням  об'єкта будівництва,  а також державні органи у
сфері пожежної та техногенної безпеки.

                      Реєстрація декларації
             про початок виконання підготовчих робіт

     7. Реєстрація  декларації  про  початок виконання підготовчих
робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог  Закону
України "Про  дозвільну  систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ).

     Декларація приймається    в     дозвільному     центрі     за
місцезнаходженням об'єкта.

     Реєстрацію декларації       проводить       Інспекція      за
місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.

     8. Замовник  (його  уповноважена  особа)  заповнює  і   подає
особисто  або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до
Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

     У разі подання декларації до дозвільного центру  він  передає
її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації
повертається замовнику,  другий - залишається в Інспекції,  яка її
зареєструвала.

     Замовник згідно   із   законом   відповідає   за  повноту  та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

     9. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження до
неї  декларації перевіряє повноту даних,  зазначених у декларації,
та реєструє її.

     10. Зареєстрована  декларація  не  дає  право  на   виконання
будівельних робіт.

     11. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням
установлених   вимог,   Інспекція   повертає   її   замовнику    з
обґрунтуванням  причин  повернення  у  строк,  передбачений для її
реєстрації.

     12. Після  усунення  недоліків,  що   спричинили   повернення
декларації,  замовник  може  повторно  звернутися до Інспекції для
реєстрації декларації.

     13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або  не
повернула  її  в  установлений  строк,  заявник  набуває  право на
виконання підготовчих робіт на одинадцятий  робочий  день  з  дня,
коли  декларація  повинна була бути зареєстрована чи повернута.  У
такому разі декларація вважається зареєстрованою.

     14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано  іншому
замовнику  або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо
підготовчі роботи виконуються без  залучення  субпідрядників)  або
осіб,   відповідальних  за  проведення  авторського  і  технічного
нагляду,  чи  відповідальних  за  виконання   підготовчих   робіт,
замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка
зареєструвала  декларацію,  з  повідомленням  про  зміну  даних  у
зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

     Повідомлення про  зміну  даних  у  зареєстрованій  декларації
складається  у  двох  примірниках.  Один   примірник   зазначеного
повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї
є  невід'ємною  частиною  зареєстрованої  декларації,   а   другий
залишається у замовника.

     Виконання підготовчих  робіт  без подання такого повідомлення
не може продовжуватися.

     15. Замовник зобов'язаний протягом семи  календарних  днів  з
дня  реєстрації  декларації або з дня отримання права на виконання
підготовчих робіт відповідно до пунктів  13  і  14  цього  Порядку
письмово   поінформувати   місцеву   держадміністрацію  або  орган
місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва,
а  також  державні  органи у сфері пожежної та техногенної безпеки
про початок виконання підготовчих робіт.

     16. Відомості  щодо   отриманих   повідомлень   про   початок
виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій;
отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про  початок
підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на
будівництво   об'єкта   іншому   замовнику;   зміна   генерального
підрядника  чи  підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення   субпідрядників);   зміна   осіб,   відповідальних   за
проведення  авторського  нагляду  чи  відповідальних  за виконання
підготовчих  робіт)  вносяться  до   єдиного   реєстру   отриманих
повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,
зареєстрованих декларацій  про  початок  виконання  підготовчих  і
будівельних  робіт,  виданих  дозволів  на  виконання  будівельних
робіт,  зареєстрованих  декларацій  про  готовність   об'єкта   до
експлуатації  та  виданих сертифікатів,  відмов у реєстрації таких
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

     17. У разі втрати або пошкодження  зареєстрованої  декларації
Інспекція  видає  безоплатно  дублікат  такої  декларації протягом
п'яти робочих днів після  надходження  від  замовника  відповідної
заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації
повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.

     18. Відповідальність  за  порушення  вимог,  визначених   цим
Порядком, несе замовник відповідно до закону.
 

                                          Додаток 1
                            до Порядку виконання підготовчих робіт
 

                    Начальнику ___________________________________
                                   (найменування органу, якому

                    ______________________________________________
                             направляється повідомлення,

                    ______________________________________________
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                    ______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

                    ______________________________________________
                      місце проживання, серія і номер паспорта,
                                  ким, коли виданий;

                    ______________________________________________
                            найменування юридичної особи,
                            місцезнаходження, код платника

                    ______________________________________________
                               податків згідно з ЄДРПОУ
                        або податковий номер; номер телефону)

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
   про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у
       повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
 

     Відповідно до  статті  35  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної   діяльності"   повідомляю   про  початок  виконання
підготовчих робіт / про зміну даних  у  повідомленні  про  початок
виконання   підготовчих   робіт  від  ____ _______________ 20__ р.
(необхідне підкреслити) щодо

__________________________________________________________________
                (найменування та місцезнаходження;

__________________________________________________________________
                  категорія складності об'єкта)

__________________________________________________________________
     (назва, дата видачі та номер документа про затвердження

__________________________________________________________________
      проектної документації на виконання підготовчих робіт,

__________________________________________________________________
             результати її експертизи (за наявності)

__________________________________________________________________

     Документ, що   засвідчує   право  власності  чи  користування
земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________
                                          (найменування документа,
                                             ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
                площа земельної ділянки, гектарів)

     Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  -  якщо
будівельні  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) (за
наявності) _______________________________________________________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
   серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
                 номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
   податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
               релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
               від прийняття реєстраційного номера
              облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

__________________________________________________________________
    мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
                        місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

__________________________________________________________________
      ім'я та по батькові керівника; серія, номер ліцензії,
                        ким, коли видана,

__________________________________________________________________      
строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
   повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі
                та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
           повноваження особи на здійснення авторського
                  нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________
  найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі
                   залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________
              серія та номер ліцензії - обов'язково
                зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Технічний нагляд здійснює (за наявності) ____________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
                 дата видачі та номер документа,

__________________________________________________________________
    що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного
                  нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________
           серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    підготовчих    робіт
відповідно  до  вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.

     Мені відомо,  що  за  подання  не   в   повному   обсязі   та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих  робіт  з  порушенням  вимог,   визначених   проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
 

__ ________ 20__ р.   __________________    ______________________
                      (підпис замовника)     (прізвище, ім'я та
                                            по батькові замовника)
М.П.

______________
     Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником замовника
               або   замовником   (для    фізичної    особи)    та
               засвідчується печаткою замовника (за наявності)
 

                                          Додаток 2
                            до Порядку виконання підготовчих робіт
 

                                   ЗАРЕЄСТРОВАНО

                    _____________________________________________
                   (найменування органу, який провів реєстрацію)

                   ___ _________________ 20__ р. N _____________

                __________  ______________________________________
                 (підпис)   (ініціали та прізвище посадової особи)

                М.П.

                            ДЕКЛАРАЦІЯ
             про початок виконання підготовчих робіт

                    ___ ______________ 20__ р.

__________________________________________________________________
      (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва,

__________________________________________________________________
категорія складності)

     1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
            серія і номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                 реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
    картки платника податків та повідомили про це відповідний
                орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
                  місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

     2. Інформація про керівника замовника - юридичної  особи  (за
наявності)

__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     3. Інформація  про   особу,   відповідальну   за   проведення
технічного нагляду

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|                    |

|                     |здійснення технічного|                    |

|                     |      нагляду        |                    |

------------------------------------------------------------------

     4. Інформація про генерального підрядника (підрядника -  якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
   серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
                 номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
   податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
               релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
               від прийняття реєстраційного номера
              облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________
               повідомили про це відповідний орган
                  державної податкової служби і

__________________________________________________________________
    мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
             місцезнаходження, код платника податків

__________________________________________________________________
              згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     5. Інформація   про   керівника    генерального    підрядника
(підрядника) (за наявності)

__________________________________________________________________
               (найменування посади, прізвище, ім'я
                 та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|    (обов'язково    |

|                     |  виконання робіт    |   зазначається з   |

|                     |                     |  1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     7. Інформація    про    ліцензію    підрядника   (обов'язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

|  Орган, що видав   |   Серія і номер   |Дата видачі |Строк дії |

|      ліцензію      |     ліцензії      |            |          |

------------------------------------------------------------------

     8. Інформація про проектувальника

__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та
                номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                 реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
 картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
                   державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
                  місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

     9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

__________________________________________________________________
       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові,
                         номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     10. Інформація   про   відповідальних  осіб  проектувальника:
головного  архітектора  (інженера)  проекту,  особу,  що  здійснює
авторський нагляд (за наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи   |    (обов'язково    |

|                     |                     |    зазначається з  |

|                     |                     |  1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     11. Інформація  про  ліцензію  проектувальника   (обов'язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

|  Орган, що видав   |   Серія і номер   |Дата видачі |Строк дії |

|      ліцензію      |     ліцензії      |            |          |

------------------------------------------------------------------

     12. Інформація  про  проектну   документацію   на   виконання
підготовчих робіт

__________________________________________________________________
     (назва, дата видачі та номер документа про затвердження
                     проектної документації,

__________________________________________________________________
     результати її експертизи; прізвище, ім'я та по батькові
                  експерта, серія та номер його

__________________________________________________________________
     кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається
                з 1 червня 2012 р. (за наявності)

     13. Інформація про містобудівні умови та  обмеження  забудови
земельної ділянки (за наявності)

------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер |Дата видачі | Орган, що видав містобудівні |

|                    |            |      умови та обмеження      |

------------------------------------------------------------------

     14. Інформація про земельну ділянку

Місце розташування    ____________________________________________

                      ____________________________________________

Площа ділянки,        ____________________________________________
гектарів              ____________________________________________

Кадастровий номер     ____________________________________________

                      ____________________________________________

Цільове призначення   ____________________________________________

                      ____________________________________________

Форма власності або   ____________________________________________
користування          ____________________________________________

Документ, що          Назва ______________________________________
посвідчує право       від ___ ______________ 20__ р. N ___________
замовника на          ____________________________________________
земельну ділянку      ____________________________________________
                       (найменування органу, який видав документ)

                      ____________________________________________

                      ____________________________________________

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    підготовчих    робіт
відповідно до вимог законодавства та державних  будівельних  норм,
стандартів і правил.

     Мені відомо,   що   за   подання   не  в  повному  обсязі  та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих   робіт   з  порушенням  вимог,  визначених  проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
 

 _____________________  ________   _______________________________
 (найменування посади)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

_______________
Примітка. Кожна сторінка  підписується  керівником  замовника  або
          замовником   (для   фізичної   особи)  та  засвідчується
          печаткою замовника (за наявності)
 

                                          Додаток 3
                            до Порядку виконання підготовчих робіт
 

                Начальнику _______________________________________
                                   (найменування органу,
                                  який провів реєстрацію,

                __________________________________________________
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                __________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
                             серія і номер паспорта,

                __________________________________________________
                       ким, коли виданий, місце проживання;

                __________________________________________________
                 найменування юридичної особи, місцезнаходження,

                __________________________________________________
                      код платника податків згідно з ЄДРПОУ
                              або податковий номер)

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
           про зміну даних у зареєстрованій декларації
             про початок виконання підготовчих робіт
 

     Відповідно до  статті  35  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної діяльності"   повідомляю   про   зміну    даних    у
декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій

______ ___________:
(дата)   (номер)

__________________________________________________________________

________________________________________________________ (право на
будівництво  передано  іншому  замовнику;   змінено   генерального
підрядника  (підрядника  -  якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення субпідрядників) або осіб,  відповідальних за  проведення
авторського та технічного нагляду,  чи відповідальних за виконання
підготовчих  робіт  (зазначити  необхідне  та  додати  інформацію,
передбачену декларацією про початок виконання підготовчих робіт).

__ _____ 20__ р.  _______________________  _______________________
                         (підпис              (прізвище, ім'я та
                  попереднього замовника)        по батькові
                                           попереднього замовника)
М.П.

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    підготовчих    робіт
відповідно до вимог законодавства та державних  будівельних  норм,
стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).

     Мені відомо,   що   за   подання   не  в  повному  обсязі  та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих   робіт   з  порушенням  вимог,  визначених  проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами,   встановлена  відповідальність  відповідно  до  закону
(зазначається у разі зміни замовника).

__ _____ 20__ р.   __________________    _________________________
                   (підпис замовника)       (прізвище, ім'я та
                                           по батькові замовника)
М.П.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 466

                             ПОРЯДОК
                   виконання будівельних робіт
 

     1. Цей  Порядок  визначає  процедуру  виконання   будівельних
робіт.

     Будівельні роботи    -    роботи    з   нового   будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

     2. Будівельні роботи  можуть  виконуватися  замовником  після
отримання документа,  що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

     подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення
про     початок     виконання    будівельних    робіт    Державній
архітектурно-будівельній інспекції або її  територіальному  органу
(далі - Інспекція) за місцезнаходженням об'єкта будівництва - щодо
об'єктів,  будівництво яких здійснюється на підставі  будівельного
паспорта,  які  не  потребують  реєстрації  декларації про початок
виконання будівельних робіт  (далі  -  декларація)  або  отримання
дозволу  на  виконання  будівельних робіт,  відповідно до переліку
об'єктів,   будівництво   яких   здійснюється   після   надіслання
повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

     реєстрації відповідною  Інспекцією декларації - щодо об'єктів
будівництва, що належать до I-III категорії складності;

     видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання  будівельних
робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії
складності.

     3. Зазначені в абзацах другому - четвертому  пункту  2  цього
Порядку  документи,  що  надають  право  на  виконання будівельних
робіт, є чинними до завершення будівництва.

     4. Реконструкція або капітальний ремонт автомобільних  доріг,
залізничних колій,  ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів,
інших лінійних комунікацій  у  межах  земель  їх  розміщення  може
проводитися за відсутності документа, що засвідчує право власності
чи користування земельною ділянкою.

     5. Контроль  за  виконанням  будівельних  робіт  здійснюється
Інспекцією.

       Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

     6. Повідомлення   про  початок  виконання  будівельних  робіт
надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням  об'єкта
будівництва.

     Не пізніше  ніж за один календарний день до початку виконання
будівельних робіт щодо об'єктів,  будівництво яких здійснюється на
підставі  будівельного  паспорта,  які  не  потребують  реєстрації
декларації або отримання дозволу на виконання  будівельних  робіт,
внесених до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після
подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт  (про
зміну  даних  у  повідомленні  про  початок  виконання будівельних
робіт),  замовник (його уповноважена  особа)  подає  особисто  або
надсилає  рекомендованим  листом  з  описом вкладення до Інспекції
повідомлення (про початок виконання будівельних  робіт  про  зміну
даних  у  повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за
формою згідно з додатком 1.

     У разі коли право  на  будівництво  об'єкта  передано  іншому
замовнику  або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо
будівельні роботи виконуються без  залучення  субпідрядників)  або
осіб,   відповідальних  за  проведення  авторського  і  технічного
нагляду,  чи  відповідальних  за  виконання   будівельних   робіт,
замовник  протягом трьох робочих днів подає до Інспекції,  до якої
подавалося повідомлення про початок виконання  будівельних  робіт,
повідомлення про такі зміни.

     Виконання будівельних  робіт  без  повідомлення  про зміни до
повідомлення про  початок  виконання  будівельних  робіт  не  може
продовжуватися.

     7. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня
подання  до   Інспекції   повідомлення   про   початок   виконання
будівельних  робіт  письмово поінформувати про це виконавчий орган
сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за
місцезнаходженням  об'єкта будівництва,  а також державні органи у
сфері пожежної та техногенної безпеки.

                      Реєстрація декларації

     8. Реєстрації декларації  здійснюється  з  дотриманням  вимог
Закону  України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської
діяльності" ( 2806-15 ).

     Декларація приймається    у     дозвільному     центрі     за
місцезнаходженням об'єкта.

     Реєстрацію декларації       проводить       Інспекція      за
місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.

     9. Замовник  (його  уповноважена  особа)  заповнює  і   подає
особисто  або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до
Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

     У разі подання декларації до дозвільного центру  він  передає
її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

     Один примірник   після   проведення  реєстрації  повертається
замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

     Замовник згідно  із  законом   відповідає   за   повноту   та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

     10. Інспекція  протягом  п'яти робочих днів з дня надходження
декларації перевіряє повноту даних,  зазначених  у  декларації  та
реєструє її.

     11. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням
установлених   вимог,   Інспекція   повертає   її   замовнику    з
обґрунтуванням  причин  повернення  у  строк,  передбачений для її
реєстрації.

     12. Після  усунення  недоліків,  що   спричинили   повернення
декларації,  замовник  може  повторно  звернутися до Інспекції для
реєстрації декларації.

     13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або  не
повернула  її  в  установлений  строк,  заявник  набуває  право на
виконання будівельних робіт на одинадцятий  робочий  день  з  дня,
коли декларація повинна бути зареєстрована, чи повернута. У такому
разі декларація вважається зареєстрованою.

     14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано  іншому
замовнику  або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо
будівельні роботи виконуються без  залучення  субпідрядників)  або
осіб,   відповідальних  за  проведення  авторського  і  технічного
нагляду,  чи  відповідальних  за  виконання   будівельних   робіт,
замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка
зареєструвала  декларацію,  з  повідомленням  про  зміну  даних  у
зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

     Повідомлення про  зміну  даних  у  зареєстрованій  декларації
складається  у  двох  примірниках.  Один   примірник   зазначеного
повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї
є  невід'ємною  частиною  зареєстрованої  декларації,   а   другий
залишається у замовника.

     Виконання будівельних  робіт  без подання такого повідомлення
не може продовжуватися.

     15. Замовник зобов'язаний протягом семи  календарних  днів  з
дня  реєстрації  декларації або з дня отримання права на виконання
будівельних робіт відповідно до пунктів  13  і  14  цього  Порядку
письмово   поінформувати  виконавчий  орган  сільської,  селищної,
міської ради або місцеву  держадміністрацію  за  місцезнаходженням
об'єкта  будівництва,  а також державні органи у сфері пожежної та
техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

     16. Виконання будівельних робіт на об'єктах,  що належать  до
I-III  категорії  складності,  підключення  об'єкта будівництва до
інженерних   мереж   та   споруд   без    реєстрації    декларації
забороняється.

     Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання
будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

              Дозвіл на виконання будівельних робіт

     17. Дозвіл на виконання будівельних  робіт  (далі  -  дозвіл)
видається  на  безоплатній  основі Інспекцією за місцезнаходженням
об'єкта,  а  щодо  об'єкта,  розміщеного  на   території   кількох
адміністративно-територіальних одиниць,  - Держархбудінспекцією за
формою згідно з додатком 4.

     18. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена  особа)
має  право  подати  особисто або надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням  об'єкта  заяву
про отримання дозволу за формою згідно з додатком 5.

     До заяви додаються:

     копія документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

     проектна документація   на   будівництво,    розроблена    та
затверджена в установленому законодавством порядку;

     копія документа,  що  посвідчує право власності на будинок чи
споруду,  або  письмова  згода   його   власника   на   проведення
будівельних робіт у разі реконструкції,  реставрації, капітального
ремонту об'єкта;

     копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт,
засвідчена в   установленому  порядку  (обов'язково  подається  до
1 червня 2012 р.);

     копії документів  про  призначення  осіб,  відповідальних  за
виконання  будівельних  робіт,  осіб,  які здійснюють авторський і
технічний нагляд;

     копії кваліфікаційних     сертифікатів,     засвідчені      в
установленому   порядку,  подаються  з  1  червня  2012  р.  (крім
сертифікатів інженерів технічного нагляду,  які  подаються  з  дня
набрання чинності цим Порядком).

     19. Інспекція  протягом  десяти робочих днів з дня реєстрації
заяви приймає рішення про  надання  дозволу  або  відмову  в  його
видачі.

     20. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

     неподання документів,  необхідних  для  прийняття рішення про
видачу такого дозволу;

     невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

     21. У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  дозволу
Інспекція  надсилає  заявнику  протягом  десяти робочих днів з дня
реєстрації заяви лист з обґрунтуванням причин  відмови  за  формою
згідно з додатком 6.

     Замовник може   після   усунення   недоліків,  що  спричинили
прийняття  рішення  про  відмову  у   видачі   дозволу,   повторно
звернутися до Інспекції щодо видачі дозволу.

     Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду.

     22. У  разі  коли  в  установлений строк Інспекцією не видано
дозвіл  або  відмову  в  його  видачі,  замовник  звертається   до
Держархбудінспекції   для  вжиття  протягом  десяти  робочих  днів
заходів,  пов'язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою  в
його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не видано дозвіл або
відмову в  його  видачі,  право  на  виконання  будівельних  робіт
виникає  на  десятий  робочий  день  з дня реєстрації звернення до
зазначеної Інспекції, а дозвіл вважається виданим.

     23. У разі коли  право  на  будівництво  об'єкта  будівництва
передано  іншому  замовнику або змінено генерального підрядника чи
підрядника  (якщо  будівельні  роботи  виконуються  без  залучення
субпідрядників),  дозвіл  підлягає переоформленню Інспекцією,  яка
видала такий дозвіл.

     24. У  разі  зміни   осіб,   відповідальних   за   проведення
авторського  і технічного нагляду,  чи відповідальних за виконання
робіт замовник протягом трьох  робочих  днів  з  дня  їх  настання
звертається до Інспекції,  яка видала дозвіл,  з повідомленням про
зміну даних у виданому дозволі за формою згідно з додатком 7.

     Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у
двох   примірниках.   Один   примірник   зазначеного  повідомлення
надсилається  до  Інспекції  і  у  разі  надходження  до   неї   є
невід'ємною  частиною  виданого дозволу,  а другий - залишається у
замовника.

     Виконання будівельних робіт без подання  такого  повідомлення
не може продовжуватися.

     Переоформлення дозволу здійснюється у порядку,  передбаченому
для видачі дозволу.

     Під час переоформлення дозволу,  надходження повідомлення про
зміну даних у ньому виконання будівельних робіт продовжується.

     25. За  зверненням  замовника Інспекція видає протягом місяця
дозвіл з  урахуванням  всіх  повідомлень  про  зміни  до  виданого
дозволу.

     26. Дозвіл може бути анульовано Інспекцією,  яка його видала,
у разі:

     подання замовником заяви про анулювання дозволу на  виконання
будівельних  робіт  за  формою  згідно  з  додатком 5 (передбачені
пунктом 18 цього Порядку документи,  що  додаються  до  заяви,  не
подаються);

     наявності відомостей   про  припинення  юридичної  особи  або
підприємницької   діяльності   фізичною   особою   -   підприємцем
(замовником),  смерті  фізичної  особи - замовника або визнання її
безвісно відсутньою;

     перешкоджання проведенню   перевірки    посадовими    особами
Інспекції,  якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного
року після накладення штрафу за зазначене порушення.

     27. Замовник зобов'язаний протягом семи  календарних  днів  з
дня  отримання  дозволу  на  виконання будівельних робіт або з дня
набуття права на виконання таких робіт  відповідно  до  пункту  22
цього  Порядку  письмово поінформувати виконавчий орган сільської,
селищної,   міської    ради,    місцеву    держадміністрацію    за
місцезнаходженням  об'єкта будівництва,  а також державні органи у
сфері  пожежної  та  техногенної  безпеки  про  початок  виконання
будівельних робіт.

     28. Виконавчий   орган  сільської,  селищної,  міської  ради,
місцева  держадміністрація  повідомляють  через   місцеві   засоби
масової  інформації  про  початок  виконання  будівельних робіт на
об'єктах будівництва,  що належать до IV і V категорії складності,
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

     29. Інформація  про  зареєстровану  декларацію (реєстраційний
номер,  дата видачі,  найменування  Інспекції,  яка  зареєструвала
декларацію  і здійснює контроль за будівництвом об'єкта),  виданий
дозвіл (реєстраційний номер,  дата видачі, найменування Інспекції,
яка  видала  дозвіл  і здійснює контроль за будівництвом об'єкта),
відомості про найменування об'єкта,  зображення  об'єкта  та  його
основні техніко-економічні показники,  замовника, проектувальника,
підрядників,  осіб,  відповідальних за  здійснення  авторського  і
технічного   нагляду,   відповідальних   за   виконання   робіт  з
урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менш
як  1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр,  що встановлюється на
будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком
індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових,  дачних
будинків,  господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов
до них).

     30. Виконання  будівельних робіт на об'єктах будівництва,  що
належать до IV і V категорії  складності,  без  дозволу  або  його
переоформлення,  а також виконання робіт, не зазначених у дозволі,
вважається   самочинним   будівництвом   і    тягне    за    собою
відповідальність згідно із законом.

     31. Відомості   щодо   отриманих   повідомлень   про  початок
виконання будівельних робіт; поданих та зареєстрованих декларацій;
виданих,    переоформлених,    анульованих   дозволів;   отриманих
повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок  виконання
будівельних робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на
будівництво   об'єкта   іншому   замовнику,   зміна   генерального
підрядника  чи  підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без
залучення   субпідрядників),   зміна   осіб,   відповідальних   за
проведення авторського і технічного нагляду,  чи відповідальних за
виконання  робіт)   вносяться   до   єдиного   реєстру   отриманих
повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,
зареєстрованих декларацій  про  початок  виконання  підготовчих  і
будівельних  робіт,  виданих  дозволів  на  виконання  будівельних
робіт,  зареєстрованих  декларацій  про  готовність   об'єкта   до
експлуатації  та  виданих сертифікатів,  відмов у реєстрації таких
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

     32. У разі втрати або пошкодження  зареєстрованої  декларації
або  дозволу  Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації
або дозволу протягом десяти робочих  днів  після  надходження  від
замовника  відповідної  заяви  з  підтвердженням  розміщення ним у
засобах масової інформації  повідомлення  про  втрату  чи  подання
пошкоджених декларації або дозволу.

     33. Замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог,
визначених цим Порядком.
 

                                          Додаток 1
                            до Порядку виконання будівельних робіт
 

            Начальнику ___________________________________________
                        (найменування органу, якому направляється

            ______________________________________________________
            повідомлення, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

            ______________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
                           серія і номер паспорта,

            ______________________________________________________
                     ким, коли виданий, місце проживання;
                        найменування юридичної особи,

            ______________________________________________________
                   місцезнаходження, код платника податків
                               згідно з ЄДРПОУ

            ______________________________________________________
                    або податковий номер; номер телефону)
 


                           ПОВІДОМЛЕННЯ
   про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у
       повідомленні про початок виконання будівельних робіт
 

     Відповідно до частини першої статті 34  Закону  України  "Про
регулювання   містобудівної  діяльності"  повідомляю  про  початок
виконання будівельних робіт / про зміну даних у  повідомленні  про
початок  виконання  будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р.
(необхідне підкреслити) щодо _____________________________________

__________________________________________________________________
     (дата, номер будівельного паспорта, найменування органу,
                  який його видав, або проекту,

__________________________________________________________________
             найменування та місцезнаходження об'єкта
               будівництва, загальна площа об'єкта,

__________________________________________________________________
          код об'єкта згідно з державним класифікатором
                 будівель та споруд ДК 018-2000,

__________________________________________________________________
                  категорія складності об'єкта)

__________________________________________________________________

     Документ, що  засвідчує  право  власності   чи   користування
земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________
                                          (найменування документа,

__________________________________________________________________
      ким і коли виданий, площа земельної ділянки, гектарів)

     Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  -  якщо
будівельні  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) (за
наявності)

__________________________________________________________________
         (найменування, місцезнаходження, номер телефону,

__________________________________________________________________
         прізвище, ім'я та по батькові керівника, серія,
                номер ліцензії, ким, коли видана,

__________________________________________________________________
строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Відповідальним за виконання робіт є _________________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
   повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
      повноваження особи на здійснення авторського нагляду;
                       найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________
      найменування та місцезнаходження проектної організації
               (у разі залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________
              серія та номер ліцензії - обов'язково
                зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Технічний нагляд здійснює (за наявності) ____________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
       повноваження особи на здійснення технічного нагляду;
                       найменування посади,

__________________________________________________________________
           серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    будівельних    робіт
відповідно  до  вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.

     Мені відомо,  що  за  подання  не   в   повному   обсязі   та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних  робіт  з  порушенням  вимог,   визначених   проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
 

__ ________ 20__ р.   __________________   _______________________
                      (підпис замовника)     (прізвище, ім'я та
                                            по батькові замовника)
М.П.

_______________
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або
          замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується
          печаткою замовника (за наявності).
 

                                          Додаток 2
                            до Порядку виконання будівельних робіт
 

                                     ЗАРЕЄСТРОВАНО

                     _____________________________________________
                     (найменування органу, який провів реєстрацію)

                     ___ ______________ 20__ р. N ________________

                     __________   ________________________________
                      (підпис)         (ініціали та прізвище
                                          посадової особи)
                     М.П.

                            ДЕКЛАРАЦІЯ
             про початок виконання будівельних робіт

                    ___ ______________ 20__ р.

__________________________________________________________________
   (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва згідно
                    із затвердженим проектом,

__________________________________________________________________
          код об'єкта згідно з державним класифікатором
                 будівель та споруд ДК 018-2000,

__________________________________________________________________
                      категорія складності)

     1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія
              та номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                 реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
    картки платника податків та повідомили про це відповідний
                орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
                  місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

     2. Інформація  про  керівника замовника - юридичної особи (за
наявності)

__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

     3. Інформація   про   особу,   відповідальну   за  проведення
технічного нагляду

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|                    |

|                     |здійснення технічного|                    |

|                     |      нагляду        |                    |

------------------------------------------------------------------

     4. Інформація  про генерального підрядника (підрядника - якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
   серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
                 номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
   податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
               релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
               від прийняття реєстраційного номера
              облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

__________________________________________________________________
    мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
             місцезнаходження, код платника податків

__________________________________________________________________
              згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     5. Інформація   про   керівника    генерального    підрядника
(підрядника) (за наявності)

__________________________________________________________________
       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові,
                         номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|    (обов'язково    |

|                     |  виконання робіт    |   зазначається з   |

|                     |                     |  1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     7. Інформація    про    ліцензію    підрядника   (обов'язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

|  Орган, що видав   |   Серія і номер   |Дата видачі |Строк дії |

|      ліцензію      |     ліцензії      |            |          |

------------------------------------------------------------------

     8. Інформація про проектувальника

__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та
                номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                 реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
    картки платника податків та повідомили про це відповідний
                орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
                  місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

     9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     10. Інформація  про  відповідальних   осіб   проектувальника:
головного  архітектора  (інженера)  проекту,  особу,  що  здійснює
авторський нагляд (за наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та|   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       | повноваження особи  |    (обов'язково    |

|                     |                     |    зазначається з  |

|                     |                     |  1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     11. Інформація    про    ліцензію    проектної    організації
(обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

|  Орган, що видав   |   Серія і номер   |Дата видачі |Строк дії |

|      ліцензію      |     ліцензії      |            |          |

------------------------------------------------------------------

    12. Інформація про проектну документацію

__________________________________________________________________
            (назва, дата видачі та номер документа про
               затвердження проектної документації,

__________________________________________________________________
          результати її експертизи прізвище, ім'я та по
                батькові експерта, серія та номер

__________________________________________________________________
  його кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з
                 1 червня 2012 р. (за наявності)

     13. Інформація про містобудівні умови та  обмеження  забудови
земельної ділянки

------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер |Дата видачі | Орган, що видав містобудівні |

|                    |            |      умови та обмеження      |

------------------------------------------------------------------

     14. Інформація про земельну ділянку

Місце розташування   _____________________________________________

                     _____________________________________________

Площа ділянки,       _____________________________________________
гектарів             _____________________________________________

Кадастровий номер    _____________________________________________

                     _____________________________________________

Цільове призначення  _____________________________________________

                     _____________________________________________

Форма власності      _____________________________________________
або користування     _____________________________________________

Документ, що         Назва _______________________________________
посвідчує право      від ___ _______________ 20__ р. N ___________
замовника на         _____________________________________________
земельну ділянку      (найменування органу, який видав документ)

                     _____________________________________________

                     _____________________________________________

     15. Технічні показники об'єкта будівництва

Опис об'єкта:

несучі               _____________________________________________
конструкції          _____________________________________________

огороджувальні       _____________________________________________
конструкції          _____________________________________________

фасади               _____________________________________________

Перелік              _____________________________________________
обладнання об'єкта   _____________________________________________
будівництва

Площа забудови,      _____________________________________________
кв. метрів           _____________________________________________

Загальна площа       _____________________________________________
будівлі,             _____________________________________________
кв. метрів

     16. Характеристика житлових будинків (за наявності)

Кількість поверхів   _____________________________________________

Матеріал стін        _____________________________________________

Кількість секцій     _____________________________________________
(за наявності)       _____________________________________________

        Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

------------------------------------------------------------------

|  Тип квартир   |    Кількість   |Загальна площа,|Житлова площа,|

|                |    квартир     |  кв. метрів   |  кв. метрів  |

------------------------------------------------------------------

однокімнатних

двокімнатних

трикімнатних

чотирикімнатних

п'ятикімнатних

шестикімнатних

семикімнатних

восьмикімнатних
і більше

Усього:

     Загальна площа   вбудовано-прибудованих  приміщень  житлового
будинку, кв. метрів ____________________

     Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

     Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва,  кв.
метрів _______________________

------------------------------------------------------------------

|  Назва нежитлового  |    Функціональне    |  Загальна площа,   |

|     приміщення      |     призначення     |      технічні      |

|                     |     нежитлового     |  характеристики    |

|                     |   приміщення (для   |                    |

|                     | житлових будинків)  |                    |

------------------------------------------------------------------

     Об'єкт має     такі     основні     показники:    потужність,
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг,
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється
на  всіх  об'єктах  в  одиницях  виміру  відповідно  до   цільової
продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------

|Основні показники |Одиниця виміру |        За проектом          |

|     об'єкта      |               |-----------------------------|

|                  |               |загальний |   у тому числі   |

|                  |               |          |    пускового     |

|                  |               |          |  комплексу або   |

|                  |               |          |      черги       |

------------------------------------------------------------------

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    будівельних    робіт
відповідно  до  вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.

     Мені відомо,  що  за  подання  не   в   повному   обсязі   та
недостовірних  даних,  зазначених  у цій декларації,  та виконання
будівельних  робіт  без  зареєстрованої  декларації  з  порушенням
вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними
нормами,  стандартами і  правилами,  встановлена  відповідальність
відповідно до закону.

 _____________________    __________    __________________________
 (найменування посади)     (підпис)        (прізвище, ім'я та по
                                                 батькові

М.П.

_______________
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або
          замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується
          печаткою замовника (за наявності)
 

                                          Додаток 3
                            до Порядку виконання будівельних робіт
 

                   Начальнику ____________________________________
                                (найменування органу, який провів
                                         реєстрацію,

                   _______________________________________________
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                   _______________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
                                   серія і номер

                   _______________________________________________
                   паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

                   _______________________________________________
                   найменування юридичної особи, місцезнаходження,

                   _______________________________________________
                     код платника податків згідно з ЄДРПОУ або

                   _______________________________________________
                         податковий номер; номер телефону)

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
           про зміну даних у зареєстрованій декларації
             про початок виконання будівельних робіт
 

     Відповідно до  статті  36  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної діяльності"   повідомляю   про   зміну    даних    у
декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій

__________  _________:
  (дата)     (номер)

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ (право
на будівництво передано  іншому  замовнику;  змінено  генерального
підрядника  (підрядника  -  якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення субпідрядників) або осіб,  відповідальних за  проведення
авторського та технічного нагляду,  чи відповідальних за виконання
будівельних  робіт  (зазначити  необхідне  та  додати  інформацію,
передбачену декларацією про початок виконання будівельних робіт).

__ _______ 20__ р.  ____________________  ________________________
                    (підпис попереднього    (прізвище, ім'я та
                         замовника)            по батькові
                                           попереднього замовника)
М.П.

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    будівельних    робіт
відповідно до вимог законодавства та державних  будівельних  норм,
стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).

     Мені відомо,   що   за   подання   не  в  повному  обсязі  та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних   робіт   з  порушенням  вимог,  визначених  проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами,   встановлена  відповідальність  відповідно  до  закону
(зазначається у разі зміни замовника).

___ _________ 20__ р.  __________________   ______________________
                       (підпис замовника)     (прізвище, ім'я та
                                            по батькові замовника)
М.П.
 

                                          Додаток 4
                            до Порядку виконання будівельних робіт

__________________________________________________________________
             (найменування органу, який видає дозвіл)

                              ДОЗВІЛ
                  на виконання будівельних робіт
              від ___ ____________ 20___ р. N ______
 

Цей дозвіл надано ________________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
        місце проживання або найменування юридичної особи,
                        місцезнаходження)

__________________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження генерального підрядника

__________________________________________________________________
             чи підрядника, номер телефону, серія та

__________________________________________________________________
  номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

__________________________________________________________________

на виконання будівельних робіт з _________________________________
                                 (найменування та місцезнаходження

__________________________________________________________________
                       об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________

відповідно до проектної документації, яка розроблена _____________
                                                     (найменування

__________________________________________________________________
      проектувальника, серія та номер ліцензії - обов'язково
                зазначається до 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора
                       (інженера) проекту,

__________________________________________________________________
    серія та номер кваліфікаційного сертифіката - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.)

та затверджена замовником ________________________________________
                               (найменування, дата видачі та

__________________________________________________________________
                номер документа про затвердження)

результати експертизи проекту будівництва, видані ________________
                                                   (найменування

__________________________________________________________________
          експертної організації, дата видачі, прізвище,
                  ім'я та по батькові експерта,

__________________________________________________________________
  серія та номер його кваліфікаційного сертифіката - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
   повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Авторський нагляд здійснює __________________________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
      повноваження особи на здійснення авторського нагляду;
                       найменування посади,

__________________________________________________________________
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково
                 зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________
      найменування та місцезнаходження проектної організації
               (у разі залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________
        серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається
                       до 1 червня 2012 р.)

     Технічний нагляд здійснює ___________________________________

__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,
          дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________
       повноваження особи на здійснення технічного нагляду;
                       найменування посади,

__________________________________________________________________
           серія і номер кваліфікаційного сертифікату)
 

_________________________    __________   ________________________
  (найменування посади)       (підпис)     (ініціали та прізвище)

     М.П.
 

                                          Додаток 5
                            до Порядку виконання будівельних робіт
 

                   Начальнику ____________________________________
                                    (найменування органу,

                   _______________________________________________
                              який видає (видав) дозвіл,

                   _______________________________________________
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                   _______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

                   _______________________________________________
                     серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

                   _______________________________________________
                   місце проживання; найменування юридичної особи,

                   _______________________________________________
                       місцезнаходження, код платника податків
                                   згідно з ЄДРПОУ

                   _______________________________________________
                        або податковий номер; номер телефону)

                                ЗАЯВА

     Відповідно до  статті  37  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної  діяльності"  прошу  надати  дозвіл   на   виконання
будівельних  робіт  (переоформити,  анулювати  дозвіл на виконання
будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р.) з ________________

__________________________________________________________________
    (вид будівництва, найменування та місцезнаходження об'єкта
                будівництва, категорія складності,

__________________________________________________________________
          (код об'єкта згідно з державним класифікатором
                 будівель та споруд ДК 018-2000),

виданий (зазначається у разі переоформлення чи анулювання) _______

__________________________________________________________________
          замовник та підрядник (у давальному відмінку):
          повне найменування юридичної особи і прізвище,

__________________________________________________________________
      ім'я, по батькові її керівника чи уповноваженої особи,
        або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -

__________________________________________________________________
підприємця, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, код
                платника податків згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________
      номер облікової картки платника податків (або серія та
               номер паспорта - для фізичних осіб,

__________________________________________________________________
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
              реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
         платників та повідомили про це відповідний орган

     державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

__________________________________________________________________
            місцезнаходження юридичної особи чи місце

    проживання фізичної особи - підприємця чи фізичної особи)

_____________________________
 (номер телефону/телефаксу)

______________________________________________
(підпис замовника: керівника юридичної особи /
фізичної особи - підприємця / фізичної особи /
            уповноваженої особи)

Додаток:
         1. Копія  документа,  що  посвідчує  право  власності  чи
         користування земельною ділянкою на _____ арк.  (необхідне
         підкреслити).

         2. Копія договору суперфіцію на ____ арк.

         3. Проектна документація на будівництво:

         перший розділ проекта на ____ арк.;

         будівельний генеральний план на ____ арк.;

         паспорт опорядження фасаду на ____ арк.;

         результати експертизи, видані в установленому порядку, на

         _____ арк.

         4. Копії документів про призначення:

         відповідальних за виконання робіт на ____ арк.;

         осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;

         осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.

         5. Копії  кваліфікаційних  сертифікатів,   засвідчені   в
         установленому порядку, на ____ арк.

         6. Копія  документа,  що  посвідчує  право  власності  на
         будинок чи споруду,  або письмова згода його власника  на
         проведення   будівельних   робіт  у  разі  реконструкції,
         реставрації,  капітального ремонту об'єкта на _____  арк.
         (необхідне підкреслити).

         7. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних
         робіт  (обов'язково  подається  до  1  червня  2012  р.),
         засвідчена в установленому порядку, на ___ арк.
 

     Дата надходження  заяви  ___  ___________________  20___  р.,
реєстраційний   номер   заяви   ___________________  (заповнюється
інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю)

_______________
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або
          замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується
          печаткою замовника (за наявності)
 

                                          Додаток 6
                            до Порядку виконання будівельних робіт

__________________________________________________________________
             (найменування органу, який видає дозвіл)

                             ВІДМОВА
         у наданні дозволу на виконання будівельних робіт
               від ___ ___________ 20__ р. N _____
 

За результатами розгляду заяви ___________________________________
                                   (найменування замовника та
                                          підрядника)

__________________________________________________________________

про надання дозволу на виконання будівельних робіт від __ ___ 20__

N ________ та доданих до неї документів установлено, що __________

__________________________________________________________________
                  (обґрунтування причин відмови)

__________________________________________________________________

     У наданні дозволу на виконання будівельних робіт з __________
                                                          (вид

__________________________________________________________________
будівництва, найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________

відмовлено.
 

_______________________     __________    ________________________
 (найменування посади)       (підпис)      (ініціали та прізвище)

     М.П.
 

                                          Додаток 7
                            до Порядку виконання будівельних робіт
 

                   Начальнику ____________________________________
                                      (найменування органу,

                   _______________________________________________
                                  який видав дозвіл,

                   _______________________________________________
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                   _______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
                                    серія і номер

                   _______________________________________________
                    паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

                   _______________________________________________
                      найменування юридичної особи, код платника
                                       податків

                   _______________________________________________
                        згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
                                  місцезнаходження)

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
                про зміну даних у виданому дозволі
                  на виконання будівельних робіт

     Відповідно до  статті  37  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної  діяльності"  повідомляю  про зміну даних у виданому
дозволі на    виконання    будівельних    робіт,   зареєстрованому

________  _________
 (дата)    (номер)

__________________________________________________________________

________________________________________________________  (змінено
осіб,  відповідальних  за  проведення  авторського  та  технічного
нагляду, чи відповідальних за виконання робіт (зазначити необхідне
та додати інформацію,  передбачену заявою  на  видачу  дозволу  на
виконання будівельних робіт).

     Зобов'язуюсь забезпечити    виконання    будівельних    робіт
відповідно до вимог законодавства та державних  будівельних  норм,
стандартів і правил.

     Мені відомо,   що   за   подання   не  в  повному  обсязі  та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних   робіт   з  порушенням  вимог,  визначених  проектною
документацією,  державними  будівельними  нормами,  стандартами  і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
 

__ _________ 20__ р.  __________________   _______________________
                      (підпис замовника)      (прізвище, ім'я та
                                            по батькові замовника)
М.П.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 466

                             ПЕРЕЛІК
             об'єктів, будівництво яких здійснюється
                    після подання повідомлення
             про початок виконання будівельних робіт
 

     1. Індивідуальний  (садибний)  житловий   будинок,   садовий,
дачний  будинок  не вище двох поверхів (без урахування мансардного
поверху) площею до 300 кв. метрів.

     2. Господарські  будівлі  і  споруди,  зокрема  гаражі,   які
розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 466

                               ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України,
                       що втратили чинність
 

     1. Постанова   Кабінету  Міністрів  України  від  30  вересня
2009 р.  N 1104 ( 1104-2009-п ) "Деякі питання надання дозволів на
виконання  підготовчих  і  будівельних  робіт"  (Офіційний  вісник
України, 2009 р., N 80, ст. 2719).

     2. Пункт 3 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від
27 січня 2010 р.  N 90 ( 90-2010-п )  (Офіційний  вісник  України,
2010 р., N 8, ст. 390).

     3. Пункт 3 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від
27 січня  2010 р.  N 160 ( 160-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 12, ст. 583).

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010  р.
N 665  (  665-2010-п  ) "Про внесення змін до переліку будівельних
робіт,  на виконання яких не вимагається дозвіл" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 58, ст. 2015).

Oтримaно з офіційного джерела - zakon1.rada.gov.ua

Стоимость готовых проектов загородных домов

Начинается строительный сезон! Наступает пора оперативных проектных работ.

Стоимость проекта строительства индивидуального загородного дома остается сравнительно высокой в сравнении с ценой готового проекта дома.

Проект коттеджа с мансардой

Эскизные проработки накрытия над террасой ресторана

Эскизные проработки накрытия над террасой ресторана.

Предпроектные предложения конструкции накрытия террасы ресторана

Эскизный дизайн проект однокомнатной квартиры

Эскизный дизайн проект однокомнатной  квартиры

 Дизайн проект. Визуализация 3D

Стороительный портал. Технические документы. Спец новости. Сервисы.